slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  NOVĚ - OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VÝZVÁCH MAS OD 8/2018

ROZŠÍŘENÍ PODPOROVANÝCH AKTIVIT
Na základě jednání NS MAS s ŘO OPŽP a AOPK byl Monitorovacím výborem OPŽP schválen návrh na rozšíření podporovaných aktivit pro CLLD v OPŽP. Nové aktivity budou zaměřeny na tři opatření:
Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2)
o založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%)
o zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES (80%)
Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.)

o podpora opatření zamezujících vodní erozi (75%)
 -  opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) -  stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.)
- preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
o podpora opatření zamezujících větrné erozi (75%)
- obnova či zakládání větrolamů

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1) – pouze v obcích nad 500 obyv.
o zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (60%)
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů
-  jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.)
-  součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Vyhlašování Výzev MAS pak bude probíhat cca od 8/2018 do 2/2019 s tím, že finanční prostředky, které MAS v této době nezazávazkují, budou přesunuty na jiné MAS, které budou mít dostatečnou absorpční kapacitu (převis projektů).


Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes